Yönetim Sözlüğü

Akarsu, B. (1998) Felsefe Terimleri Sözlüğü, 11. Baskı, İstanbul, İnkılap Kitabevi.

Akdeniz, E. B. (2012) J. P. Satre’da Yabancılaşma Fenomeni, 1. Baskı, İstanbul, Karakoyun Yayınları.

Akyüz, Y. M. (2000) Örgüt İklimi ve İş Doyumu Kuram ve Uygulama, No:2, İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları.

Alavi, M. & D. E. Leidner (2001) Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, MIS Quarterly, Vol. 25, No. 1, pp. 107-136.

Araza, A.  & Aslan, G. (2016) Yönetimde Yeni Paradigmalar Kurumsal Çeviklik & İmprovizasyon, 1. Baskı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.

Araza, A. & Alinçe, M. (2013). Bireycilik-Toplulukçuluk, Bulut Çağrı & Pırnar, İge. (Eds.), Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar kitabı içinde, ss. 5-34, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Arkonaç, S. A. (2008) Sosyal Psikolojide İnsanları Anlamak Deneysel ve Eleştirel Yaklaşımlar, 1. Baskı, Ankara, Nobel Yayınları.

Arora, S. & Singhai,  M., Patel R. (2011). Gender & Education Determinants of Individualism-Collectivism: A Study of Future Managers, The Indian Journal of Industrial Relations, Vol. 47 No. 2, pp. 321-328.

Aslan, G. & Alinçe M. (2013). Paradigma, Bulut, Çağrı & Pırnar, İge. (Eds.), Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar kitabı içinde ss. 391-397. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Aslan, G. & Araza, A. (2013). Örgüt Yapısı, Bulut, Çağrı & Pırnar, İge. (Eds.), Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar kitabı içinde ss. 382-391. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Assoun, P. L. (2012) Frankfurt Okulu, (Çev. I. Ergüden), Kültür Kitaplığı 114, Felsefe 25, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları.

Aşan, Ö. & Aydın, E. M. (2006) Örgütsel Davranış, (Ed. Can, Halil) 1. Baskı, İstanbul, Arıkan Yayınevi.

Akkoyun, F. (2005) Gestalt Terapi, 2. Basım, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Aydın, İ. (2010) Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, 4. Baskı, Ankara, Pegem Akademi.

Baytekin, P. (2012) Bilgi Yönetimi Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme, 1. Baskı, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi.

Berber, A. (2013) Klasik Yönetim Düşüncesi, 1. Basım, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Bilgin, N. (2009) Sosyal Psikoloji, 3. Baskı, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi.

Bilgin, N. (2007) Sosyal Psikoloji Sözlüğü: Kavramlar, Yaklaşımlar, 2. Baskı, Ankara, Bağlam Yayıncılık.

Bilgin, N. (2006) Sosyal Psikolojiye Giriş, 6. Baskı, İzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Bilgin, N. (1999) Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi.

Borlandi, M.& Boudon, R. & Cherkaoui, M. & Bernard, V. (2011) Sosyolojik Düşünce Sözlüğü, (Çev. B. Arıbaş) 1. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları.

Bryan, M. (2007) Felsefenin Öyküsü, (Çev. B. S. Şener), 3. Baskı, Ankara, Dost Kitabevi Yayınlar.

Caiden, G. (1991), What Really Is Public Maladministration, Public Administration Review, Vol. 51, No. 6, pp. 486-493.

Castells, M. (2010) The Rise of the Fourth World: Informational Capitalism, Poverty, and Social Exclusion, in End of Millennium: With a New Preface, Volume III, Second edition With a new preface, Wiley-Blackwell, Oxford, UK. doi: 10.1002/9781444323436.ch2.

Cevizci, A. (2011) Felsefe Sözlüğü, 1. Baskı, İstanbul, Say Yayınları.

Cevizci, A. (2013) Felsefeye Giriş, 2. Baskı, İstanbul, Say Yayınları.

Chen,Y. C. (2001) Empirical Modelling for Participative Business Process Reengineering. PhD thesis, University of Warwick.

Cotter, D. A. & Hermsen, J. M. & Ovadia, S. & Vanneman, R. (2001) The Glass Ceiling Effect, Social Forces, Vol. 80, No. 2, pp. 655-682.

Cramer, D. & Howitt, D. (2004) The Sage Dictionary of Statistics., First Edition, London:.The Sage Publications.

Çetin C. (2009) Müzakere Teknikleri, 3. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları.

Dávila de León', M. C. & Finkelstein M. (2011). Individualism/Collectivism and Organizational Citizenship Behavior, Psicothema, Vol. 23, No. 3 pp. 401-406.

Deetz, S. (1992). Disciplinary Ower in The Modern Corporation, in M. Alvesson and H. Willmott (eds.), Critical Management Studies. London: Sage.

Dess, G. G., & Beard, D. W. (1984) Dimensions of Organizational Task Environments, Administrative Science Quarterly, Vol. 29, No. 1, pp. 52-73.

Dess, G. G., & Beard, D. W. (1982, August). Objective Measurement of Organizational Environments. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1982, No. 1, pp. 245-249). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

Dixit, A. K. & Nalebuff, B. J. (2010) Statejik Düşünme, (Çev. N. Arık), 4. Basım, İstanbul, Sabancı Üniversitesi Yayınları.

Doğan, Ö. (2010) Etik Ahlak Felsefesi, 2. Baskı, İstanbul, Say Yayınları.

Drucker, P. (2000). 21. Yüzyıl için Yönetim Tartışmaları. (2. bs.). (İ. Bahçıvangil, G. Gorbon Çev.). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Elguea, J. (1985). Paradigms and Scientific Revolutions in Development Theories, Development and Change (SAGE, London, Beverly Hillsand NewDelhi),16:213-233.

Erdoğan, İ. &Alemdar, K. (2010) Öteki Kuram, 3. Baskı, Ankara, Erk Yayınevi.

Eren, E. (2008) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 11. Basım, İstanbul, Beta Basım.

Finkelstein, M. A. (2011). Correlates of Individulism and Collectivism: Predicting Volunteer Activity, Social Behavior and Personality, Vol. 39, No. 5, pp. 597-606.

Giddens, A. (2008) Sosyoloji, 1. Baskı, İstanbul, Kırmızı Yayınları.

Gioia, D. A. & Pitre, E. (1990). Multiparadigm Perspectives on Theory Building, The Academy of Management Review, 15:4 :584-602.

Glomb, T. M. & Kammeyer-Mueller, J. D. & Rotundo, M. (2004) Emotional Labor Demands and Compensating Wage Differentials, Journal of Applied Psychology, Vol. 89, No. 4, pp. 700-714.

Hançerlioğlu, O. (2011) Düşünce Tarihi, 17. Basım, İstanbul, Remzi Kitabevi.

Hançerlioğlu, O. (2011) Felsefe Sözlüğü, 19. Basım, İstanbul, Remzi Kitabevi.

Hilav, S. (2012) Diyalektik Düşüncenin Tarihi, 1. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Hochschild, A. R. (1983), The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, Berkeley, University of California Pres.

Hofstede G. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills: Sage Publications.

Houston, J. M. & Edge, H. & Anderson, L. E. & Lesmana, C. B. J. & Suryani, L. K. (2012). Competitiveness and Individualism-Collectivism in Bali and the U.S., North American Journal of Psychology, Vol. 14 No. 1, pp. 163-174.

Işıklı, G. & Ferec-zade, A. & Taşçıoğlu, H. (2009). Türk İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve İnovatif Faaliyetler. Khazar University Press Journal of Azerbaijani Studies, 12(4), 722-737.

Jansen, J. J. P. & Van den Bosch, F. A. J. & Volberda, H. W. (2006). Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators, Management Science, Vol. 52, pp. 1661-1674.

Jex, S. M. (2002) Organizational Psychology: A Scientist Practitioner Approach, First Edition, Wiley, USA.

Jupp, V. (2006) The Sage Dictionary of Social Research Method, First edition, Sage Publications, London.

Kırım, A. (2006a). Farklılaşmanın En Etkili Yolu: Deneyim İnovasyonu, 1. Baskı, İstanbul, Şirket Kültür Dizisi 558. Sistem Yayıncılık.

Kırım, A. (2006c). İş Modeli İnovasyonu. , 1. Baskı, İstanbul. Şirket Kültür Dizisi 560. Sistem Yayıncılık.

Kivisto, P. (2008) Sosyolojinin Temel Kavramları, (Çev. İ. Çarpıcıoğlu, S. Yavuz) 1. Baskı, Birleşik Yayınevi, Ankara.

Kuhn, T .S. (2008) Bilimsel Devrimlerin Yapısı. (Çev: N. Kuyaş).8. Baskı, İstanbul, Kırmızı Yayınları.7

Kulkarni, S. P. & Hudson T. & Ramamoorthy N. & Marchev A. & Georgieva-Kondakova P. & Gorskov, V. (2010). Dimensions of Individualism-Collectivism: A Comparative Study of Five Cultures, Current Issues of Business and Law, Vol. 5, pp. 93-109.

Law, S. (2011). Büyük Filozoflar, (Çev. F. Çakır), 1. Baskı, İstanbul, İnkılap Kitabevi,

Leblebici, D. N. (2005) Küresel Değişim Baskısına Karşı Türk Bürokrasisindeki Yapısal Uyum Çabalarının Yapısal Atalet Kavramı Açısından Değerlendirilmesi, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (1), 1-14.

Lecourt, D. (2006). Bilim Felsefesi. (Çev. I. Ergüden). 1. Baskı. Ankara, Dost Yayınları.

Li, C. (2011). Açık Liderlik, (Çev. G. Aksoy). 1.Basım. İstanbul, Optimist Yayınları.

Li, Y. & Wang M. & Wang, C. & Shi, J. (2010). Individualism, Collectivism, and Chinese Adolescents’ Aggression: Intracultural Variations, Aggressive Behavior, Vol. 36, pp. 187-194.

Mintzberg, H. (1983) Structure in Fives: Designing Efficient Organisations. Prentice-Hall. NJ: Englewood Cliffs.

Magee, B. (2007) Felsefenin Öyküsü, (Çev. B. S. Şener), 3. Baskı, Ankara, Dost Kitabevi.

McGregor, S. L.T. & Murnane, J. A. (2010). Paradigm, Methodology andMmethod: Intellectual Integrity in Consumer Scholarship,iInternational Journal of Consumer Studies, 34 :419–427.

Cunha, M. P. & Chia., R. (2007) Using Teams to Avoid Peripheral Blindness, Long Range Planning, Vol. 40, pp. 559-573.

Moseley, A. (2010) A’dan Z’ye Felsefe, (Çev. A. Süha), 2. Baskı, İstanbul, NTV Yayınları.

Newstrom, J. W. (2007) Organizational Behavior, Human Behavior at Work. McGraw Hill Education, Twelfth Edition, USA.

Öznur, A. & Aydın, M. E. (2006) Örgütsel Davranış, H. Can (Eds.), İstanbul, Arıkan Basım Yayın.

Swingewood, A. (1998) Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, (Çev. O. Akınhay), 2. Baskı, Ankara,.Bilim ve Sanat, Yayınları.

Popper, K. R. (1940) What is Dialectic?, Mind, New Series, Vol. 49, No. 196. (Oct., 1940), pp. 403-426.

Popper, K. R. (2010) Bilimsel Araştırmanın Mantığı, (Çev. İ. Aka, İ. Turan), 4. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

Popper, K. R. (2010) Hayat Problem Çözmektir, (Çev. A. Nalbant), 3. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

Psillos, S. (2007). Philosophy of Science A–Z. First Edition, Edinburgh University Press Ltd, Edinburgh.

Ritzer, G. & Stepnisky, J. (2013) Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri, (Çev. I. Ertuna Howison), 4. Baskı, Ankara, De Ki Basım Yayım.

Ritzer, G. (2011) Toplumun McDonaldlaştırılması, (Çev. Ş. S. Kaya), 2. Baskı, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2012). Örgütsel Davranış, (Çev. İ. Erdem), 14. Baskı, Ankara, Nobel Yayıncılık.

Robbins, S. P. & Coulter, M. (2004) Management. Eight Edition, Prentice Hall.

Saruhan, Ş. C. & Yıldız M. L. (2009) Çağdaş Yönetim Bilimi, 1.Basım, İstanbul, Beta Yayınları.

Saruhan, Ş. C. & Özdemirci A. (2011) Bilim, Felsefe ve Metodoloji, 2. Baskı, İstanbul, Beta Basım.

Sarup, M. (2010). Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Eleştirel Bir Giriş, (Çev. A. Güçlü), 1. Baskı,  İstanbul, Kırk Gece Yayınları.

Seyyar, A. (2004). Davranış Bilimleri Sözlüğü, 1. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.

Singewood, A. (1998) Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, (Çev. O. Akınhay), 2. Baskı, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.

Störig, Hans J. (20011) Dünya Felsefe Tarihi,  ( Çev. N. Epçeli), 1. Baskı, Ankara, Say Yayınları.

Sungur, O. & Keskin, H. (2009). Coğrafi yakınlık “hala” önemli mi? Yerel İnovasyon Modellerinden Çok-Yerelli Bilgi Dinamiklerine Dönüşüm, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(2), 107-131.

Swaim, R. (2011). Bir Strateji Ustası: Peter Drucker, 1. Baskı, (Çev. Ü. Şensoy). İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Tassel, N. A. l & Flett, R. A. & Gavala, J. R. (2010). Individualism/Collectivism and Academic Self-Enhancement in New Zealand Maori University Students, Journal of Pacific Rım Psychology, Vol. 4:No. 2, pp. 138–151.

Taylor, S. E. & Peplau, L. A. & Sears, D. O. (2012) Sosyal Psikoloji, (Çev. A. Dönmez), 3. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.

Tevrüz, S. (2007) Etik Yaklaşımlar ve İş Ahlakı, Tevrüz, S. (Ed.) İş Hayatında Etik kitabı içinde (ss. 1-42). 1. Basım, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.

Tseng, Y. & Lin, C. (2011) Enhancing Enterprise Agility by Deploying Agile Drivers, Capabilities and Providers, Infromation Sciences, Vol. 181, pp. 3693-3708.

The Blackwell Encyclopedia of Management (2005) Strategic Management,  Encyclopedia Editor: Cary L. Cooper, Advisory Editors: Chris Argyris, Wiiliam Starbuck, Cary Cooper, Second Edition, ​UK, Blackwell Publishing.

Wiseman, L. & Mc Kenown, G. (2011) Zeka Yönetimi, (Çev. U. E. Kaplan), 1. Baskı, İstanbul, MediaCat Kitapları.

Wray, K. B. (2011)  Kuhn and The Discovery of Paradigms, Philosophy of the Social Sciences,41:3: 380–397.

Yalçınkaya, Y. (2010). Bilginin Farkındalık ve Farklılığında Organizasyonların Gelecek Alanı: İnovasyon. Türk Kütüphaneciliği, 24(3), 373-403.

Yıldırım, E. (2007). Örgüt Kuramında Yeni Gelişmeler: Postmodern ve Eleştirel Bakış, Sargut S. ve Özen Ş. (Ed.). Örgüt Kuramları kitabı içinde (ss. 379-406). Ankara, İmge Kitabevi Yayınları.

Yılmaz Hüseyin (2011). Güçlendirici Liderlik, 1. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları.