Yönetim Sözlüğü
Örgütsel Davranış: Kavram ve Kuramlar

Örgütsel Davranış: Kavram ve Kuramlar

İnsan yaşamının kaçınılmaz bir parçası olan organizasyonda birbirleriyle ilişkili ve sürekli değişen faaliyetler yürütülür ve insanların davranışları da organizasyonun performansını ve verimliliğini büyük ölçüde etkiler. Örgütsel davranış, organizasyon içindeki insanların davranışını etkileyen birçok faktörün anlaşılması ve tahmin edilmesine yardımcı olan kılavuzlar sağlar. Örgütsel davranış organizasyonun her kademesindeki çalışanların örgütsel hedeflere ulaşmak için nasıl davranacaklarına ve diğer insanlarla nasıl birlikte çalışacaklarına rehberlik etmektedir. Örgütsel davranış, insanların organizasyonlarda neler olup bittiğini açıklamalarına, analiz etmelerine ve anlamalarına yardımcı olan bir dizi araç (kavramlar ve teoriler) sunar.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

 

Yönetim Biliminin Gelişimi

Yönetim Biliminin Gelişimi

Yönetim yaklaşımları, örgütlerdeki çalışanların nasıl yönetilmesi gerektiğine dair önerilen düşünce sistemleridir. Yönetme olgusunun tarihini milattan önce 5000’lere kadar götürmek mümkündür. Günümüzde de geçerli olan planlama, örgütlenme, yürütme ve denetim gibi çeşitli yönetsel işlevlerin izlerini Sümer, Mısır, Çin, Arap ve Yunan uygarlıklarında bulabiliriz. Ancak, bu bölümde de ele alacağımız gibi, yönetim yaklaşımları genellikle 18. yüzyılın ortalarından bu yana gelişen kapitalist ekonomik sistemlerde ortaya çıkan özel sektör kuruluşlarının yönetimine dair önerilen yaklaşımlardır. Elbette bu yaklaşımlar kapitalist sistemlerdeki kamu kuruluşlarında, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarında, hatta komünist ekonomik sistemlerdeki örgütlerde de uygulama alanı bulmuştur. Ancak, yönetim yaklaşımı dendiğinde genellikle kastedilen işletmelerin yönetimidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Repositioning Organization Theory: Impossibilities and Strategies

Repositioning Organization Theory: Impossibilities and Strategies

The concept of the impossibility of organization seeks to simultaneously critique the hegemony of contemporary discourses of management knowledge and explore strategic possibilities for different organizational futures. This book is therefore a passionate call for repositioning and repoliticizing organization theory. Böhm illustrates this project of repositioning by engaging with the organizational and political challenges currently faced by anti-capitalist and social forum movements.

Click for detailed information...

Yeni Kurumsal Kuram

Yeni Kurumsal Kuram

Kuramlar, doğal veya sosyal hayattaki olayların gerçekleşme biçimlerini anlamaya, düzenlilikleri keşfetmeye yönelik açıklamalardır. Dünyayı algılama ve yorumlama biçimimizi, yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkileri şekillendirirler. Doğal ve sosyal çevremizdeki pek çok olay kuramsal açıklamalar vasıtasıyla soyutlanarak bileşenlerine ayrılır ve bu bileşenler arasındaki ilişkiler daha basit ve üzerinde düşünülebilir biçimlerde ifade edilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Uzaktan Eğitim Fenomeni

Uzaktan Eğitim Fenomeni

Uzaktan eğitim, mekân ve zaman unsurlarını ortadan kaldırarak bireylere sınırsız eğitim olanağı sunan modüler eğitim sisteminin genel adı olarak ifade edilir. Gelişen teknoloji ile birlikte artan dijital eğitim materyallerinin, çevrimiçi öğrenmeyi popüler hale getirdiği görülmektedir. Eğitim ve gelişim profesyonellerinin hazırladıkları içeriği zengin modüler e-eğitimler, esnek çalışma saatlerinde uygulanabilirlikleri ile yaşam boyu eğitim için en ideal yol olarak kabul edilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Endüstri 4.0 Çağında Çeviklik Deneyimi

Endüstri 4.0 Çağında Çeviklik Deneyimi

Endüstri 4.0 çağında “oldum” ile “öldüm” aynı anlama gelmektedir...Gelecek, bekleyip görenin değil yapıp öğrenenindir…Söylemekten yapmaya geçiş çeviklikle sağlanabilmektedir. Bilinmezin içinden gelen çeviklik deneyimi, sınırlı kaynakları olan firmalara benzersiz bir ilerleme formülü sunmaktadır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Yönetim Kuramları

Yönetim Kuramları

Yönetim ilk insandan beri vardır ama kuramlaşması biraz uzun sürmüştür. Eski zamanlardan beri yönetimde bazı teknikler izlenmiştir. Fakat yönetimin kuramlaşması ile yönetimdeki teknikler daha bilinçli uygulanmaya başlanmıştır. Yönetim kuramları, geçmişin birikimini ve günümüzün tecrübelerini barındırmaktadır. Yönetim ile ilgili teoriler, yönetim teorileri, örgütlerin daha etkili ve verimli olmasına ışık tutmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Yönetim Teorileri ve Yeni Yönetim Yaklaşımları

Yönetim Teorileri ve Yeni Yönetim Yaklaşımları

Teori; sistematik olarak bazı olguları tahmin eden ve açıklayan, birbiriyle ilişkili kavramlar, varsayımlar ve genellemeler bütünü olarak tanımlanmaktadır. İyi geliştirilmiş teoriler, bize olguları kontrol etme imkânı vererek doğru tahminlerde bulunmamızı sağlar. Bu bağlamda teorilerin; örgütlerde davranışların anlaşılması, tahmin edilmesi ve kontrol edilmesine rehberlik ettikleri ifade edilir. Yönetim bilimi alanındaki literatür incelendiğinde yönetim teorilerinin genel olarak klasik, neo-klasik, modern ve modern sonrası olmak üzere dört başlık altında ele alındığı görülmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Kurumsal Çeviklik Modası

Kurumsal Çeviklik Modası

Firma kimliğine ait ve firmanın iç dinamiğinin bir parçası olan çeviklik kavramının içi, zaman içinde doldurulmaya çalışılarak, yeniden konumlandırılan kavramın fonksiyonu çeşitlenirken, kavram yeni pratiklere, uygulamalara entegre edilir hale gelir. Çeviklik, yönetimde taze bir buluş olmadığı gibi vazgeçilmiş bir taslak veya bir dilek, istek de değildir. Kavramın, omurgasını oluşturmaya yardımcı olan boyutları ile birlikte tasarım ve planlama hilesinden kaçınılarak, farklı bağlamlarda haklı kullanımı olması sağlanır.

Detaylı bilgi içi tıklayınız...