Yönetim Sözlüğü
Endüstri 4.0 Çağında Çeviklik Deneyimi

Endüstri 4.0 Çağında Çeviklik Deneyimi

Endüstri 4.0 çağında “oldum” ile “öldüm” aynı anlama gelmektedir...Gelecek, bekleyip görenin değil yapıp öğrenenindir…Söylemekten yapmaya geçiş çeviklikle sağlanabilmektedir. Bilinmezin içinden gelen çeviklik deneyimi, sınırlı kaynakları olan firmalara benzersiz bir ilerleme formülü sunmaktadır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Yönetim Kuramları

Yönetim Kuramları

Yönetim ilk insandan beri vardır ama kuramlaşması biraz uzun sürmüştür. Eski zamanlardan beri yönetimde bazı teknikler izlenmiştir. Fakat yönetimin kuramlaşması ile yönetimdeki teknikler daha bilinçli uygulanmaya başlanmıştır. Yönetim kuramları, geçmişin birikimini ve günümüzün tecrübelerini barındırmaktadır. Yönetim ile ilgili teoriler, yönetim teorileri, örgütlerin daha etkili ve verimli olmasına ışık tutmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Yönetim Teorileri ve Yeni Yönetim Yaklaşımları

Yönetim Teorileri ve Yeni Yönetim Yaklaşımları

Teori; sistematik olarak bazı olguları tahmin eden ve açıklayan, birbiriyle ilişkili kavramlar, varsayımlar ve genellemeler bütünü olarak tanımlanmaktadır. İyi geliştirilmiş teoriler, bize olguları kontrol etme imkânı vererek doğru tahminlerde bulunmamızı sağlar. Bu bağlamda teorilerin; örgütlerde davranışların anlaşılması, tahmin edilmesi ve kontrol edilmesine rehberlik ettikleri ifade edilir. Yönetim bilimi alanındaki literatür incelendiğinde yönetim teorilerinin genel olarak klasik, neo-klasik, modern ve modern sonrası olmak üzere dört başlık altında ele alındığı görülmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Kurumsal Çeviklik Modası

Kurumsal Çeviklik Modası

Firma kimliğine ait ve firmanın iç dinamiğinin bir parçası olan çeviklik kavramının içi, zaman içinde doldurulmaya çalışılarak, yeniden konumlandırılan kavramın fonksiyonu çeşitlenirken, kavram yeni pratiklere, uygulamalara entegre edilir hale gelir. Çeviklik, yönetimde taze bir buluş olmadığı gibi vazgeçilmiş bir taslak veya bir dilek, istek de değildir. Kavramın, omurgasını oluşturmaya yardımcı olan boyutları ile birlikte tasarım ve planlama hilesinden kaçınılarak, farklı bağlamlarda haklı kullanımı olması sağlanır.

Detaylı bilgi içi tıklayınız...

İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi

İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi

Sanayi Devrimi ortaya çıkmadan önce işletmeler daha çok insan emeği, hayvan gücü veya su-rüzgar gücü gibi doğal enerjiler kullanarak üreten tarım ürünlerinin üretim ve satışını yapan ekonomik birimlerdi. Buharlı makinenin bulunup endüstride kullanılmasıyla birlikte birçok şey gibi işletmecilik anlayışı da değişmiştir. İlk devrim üretim yöntem ve tekniklerinde kendini göstermiştir. İlkel üretim yöntemleri yerini daha bilimsel ve gelişmiş yöntemlere bırakmış, emek yoğun işletmelerin yanında, sermaye yoğun işletmeler de ortaya çıkmıştır. Böylece pazar için bolca üretim söz konusu olmuştur. Bilimsel yöntemlere yöneliş ile birlikte Taylor, Fayol, Weber gibi yönetim düşünürleri ve onların yönetim yaklaşımları işletmeyi bir bilim haline getirmiştir. Daha sonraları İşletme Bilimi daha da gelişip günümüz modern yaklaşımları ile şimdiki haline kavuşmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız...